Laatste nieuws

05 februari 2021

Uitgebreide informatie over schoolopening volgende week

De situatie is niet op elke school hetzelfde en dus zal er met gezond verstand maatwerk moeten worden verricht.

Na rijp beraad met het team, bestuur en de MR zijn we tot de volgende richtlijnen gekomen voor De Scholekster.

Wij vertrouwen ook op ieders verantwoordelijkheid om zich aan deze regels te houden zodat we de school voor iedereen open kunnen houden.

 

Hier de brief van het bestuur van OOadA waarin het algemeen kader en adviezen staan voor de opening van de school volgende week.


Brengen en halen

De school gaat weer volledig open voor alle kinderen.

Het brengen en halen gaat in twee groepen op basis van de eerste letter van de

 

achternaam voor de onder- en middenbouw.

Bovenbouwkinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar en van school.

Onder- en middenbouwkinderen die gezamenlijk met een bovenbouwkind gebracht of gehaald worden hanteren de tijden van de bovenbouw.

 

Bovenbouwkinderen (zoveel mogelijk zelfstandig)

 • Alle bovenbouwkinderen zijn uiterlijk om 8.45 uur aanwezig in de klas.
 • Alle bovenbouwkinderen zijn om 15.00 uur uit. Op woensdag om 12:45 uur.

Brengen onderbouw- en middenbouwkinderen  

 • A t/m L : 8:30 tot 8:40 uur
 • M t/m Z: 8:40 tot 8.50 uur.

Halen onderbouw- en middenbouwkinderen 

 • A t/m L: 14:50 uur /woensdag 12:35 uur
 • M t/m Z:15:00 uur /woensdag 12:45 uur

Algemeen

 • De kinderen gaan zelf door de poort naar binnen, ouders blijven voor de poort.
 • Maximaal één ouder/verzorger brengt en haalt de kinderen.
 • Alle ouders wordt verzocht een mondkapje te dragen, dit is een advies geen verplichting.
 • Houd zoveel mogelijk afstand van andere ouders/wachtenden.
 • Houd het kort en verlaat zo spoedig mogelijk de omgeving.
 • Kom op tijd. Bent u te vroeg wacht dan op een andere plek in de buurt waar meer ruimte is om afstand te houden.
 • De naschoolse opvang is alleen open voor noodopvang. U dient daarvoor zelf een aanvraag te doen bij de naschoolse opvang waar u een contract heeft.
 • Let op: op woensdag 10 februari is de onderbouw vrij!

Gymnastiek 

Het is toegestaan om te gymmen met de kinderen.

Het gymrooster is gelijk aan dat van voor de Kerstvakantie:

 • dinsdag: BBB start met gym, dus beginnen bij de gymzaal. MBD eindigt met gym dus die kunnen daar worden gehaald om 15:00 uur.
 • woensdag: MBA start met gym, brengen bij de gymzaal. MBD eindigt met gym dus ophalen bij de gymzaal om 12:45 uur.
 • donderdag: MBB start met gym, brengen bij de gymzaal.BBD eindigt met gym, dus daar ophalen of met toestemming van de ouders zelf naar huis.

Mee naar school en in de school

 • Alle werkboekjes, koptelefoons en geleende chromebooks met lader weer mee naar school.
 • Gymkleren mee naar school op de dag van de gymles.
 • Fruit en lunch en waterfles mee. Schoolfruit voor donderdag en vrijdag weer beschikbaar.
 • Kinderen wassen bij binnenkomst hun handen en daarna bij bezoek aan wc, hoesten/niezen, voor en na het eten en buitenspelen.
 • In de midden- en bovenbouw zijn de tafels per jaargroep in groepjes verdeeld.
 • Kinderen gaan niet op visite.
 • Een verjaardag wordt in de klas gevierd maar kinderen kunnen niet de klassen rond. Alleen voorverpakte traktaties.
 • Kinderen in de bovenbouw wordt geadviseerd om een mond/neusmasker te dragen maar het is geen verplichting. Die dienen ze zelf mee te nemen. Dat geldt ook voor de leerkrachten.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Externen die niet bij het onderwijs betrokken zijn, zijn verplicht een mond/neusmasker te dragen in de school.
 • Er is geen aparte begeleiding in samengestelde groepen met uitzondering van Doelab.

Wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: 

 • als het kind ook koorts of andere Corona-klachten heeft;
 • als het kind contact heeft met een patiënt met een bevestigde Corona-besmetting;
 • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven bij:

 • verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak). Hierbij geldt ook het advies om uw kind te laten testen.
 • als het kind contact heeft met een patiënt met een bevestigde Corona-besmetting;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
 • Als u zelf klachten heeft, kom dan niet zelf uw kind brengen of halen.

Bij afwezigheid leerkracht:

 • Als een leerkracht getest moet worden vanwege klachten blijft de hele klas thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Er is dan ook geen mogelijkheid voor noodopvang
 • Er wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd over afwezigheid van de leerkracht via mail, klasbord en een appbericht. Check dus regelmatig deze kanalen.
 • Bij ziekte van de leerkracht is een inval vinden niet altijd mogelijk en kunnen we de kinderen niet verdelen over andere klassen. Ook dan blijft de hele klas thuis.

Quarantaine

 • Bij een positief getest persoon in een klas, leerkracht of leerling, gaat de hele klas in quarantaine.
 • Als een medewerker positief getest wordt die met meerdere klassen in aanraking is geweest dan wordt er in overleg met de GGD besloten welke klas(sen)/kinderen ook in quarantaine moeten.
 • Na vijf dagen mag uw kind en/of de leerkracht na een negatieve testuitslag weer naar school.
 • Besluit u uw kind niet te laten testen dan duurt de quarantaine tien dagen. Als het dan geen symptomen van COVID-19 vertoont mag het weer naar school.
 • Is uw kind positief getest, laat dit dan zo snel mogelijk weten via

   

  directie@descholekster.nl. We gaan volgens de privacywetgeving vertrouwelijk om met de gegevens van uw kind.

(Thuis)onderwijs

 • Er is geen online onderwijs voor kinderen die thuis zijn met uitzondering van de situatie wanneer een hele klas in quarantaine gaat. Wel zal in ieder geval de midden- en bovenbouw voor de weekplanning classroom blijven gebruiken en hebben de kinderen toegang tot het digitale lesmateriaal en kunnen werkboekjes mee naar huis worden genomen.
 • Hoewel er begrip is voor mogelijke zorgen bij ouders is het niet mogelijk om die reden speciaal verlof aan te vragen.
 • Wanneer u besluit om uw kind thuis te houden omdat er aantoonbaar medisch redenen zijn bij het kind of huisgenoten zal er in overleg met de leerplichtambtenaar een vrijstelling moeten worden aangevraagd.

Dit zijn een hoop richtlijnen, adviezen en afspraken bij elkaar.

De school gaat weliswaar open maar het is nog verre van normaal.

Wij doen er alles aan om het voor de kinderen zo vertrouwd en gezellig mogelijk te maken en het fysieke onderwijs weer op te pakken.

We rekenen op uw hulp om dit mogelijk te maken. Zelfs als we ons allemaal goed aan de richtlijnen houden is de kans helaas toch nog aanwezig dat er toch onverwacht kinderen of hele klassen thuis moeten blijven.

Wij hopen op uw begrip voor deze situatie.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u mailen naar

 

directie@descholekster.nl

 

 

Met vriendelijke groeten

Heleen Schipperheijn

Directeur 9e Montessorischool De Scholekster